Общи условия за ползване
I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

        1 – autogumibg.com е собственост на фирма Ауто Гуми Ком ООД, и всеки който има достъп до него, декларира, че е съгласен с по-долу изложените, общи условия за ползването му. autogumibg.com е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки(гуми и мобилен сервиз).
        2 - Настоящият документ съдържа Oбщите условия на договор за ползването на уебсайта, заявяването и закупуването на предлаганите чрез autogumibg.com- електронна интернет-страница, стоки(гуми и мобилен сервиз)между autogumibg.com, от една страна, наричано по-долу за краткост "Доставчик" и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент".
        3 - Тези общи условия се намират на адрес www.autogumibg.com
        4 - Доставчика си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.

II. ДЕФИНИЦИИ


При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:
        1 - „Уебсайт/сайт"("website") е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
        2 - Ауто Гуми Ком ООД е търговско  дружество, с ИН : BG202142502 с адрес на управление София ул.Червена стена 58, МОЛ Симеон Николов
        3 - www.autogumibg.com е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от  Ауто Гуми БГ ООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки(гуми и мобилен сервиз) от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
        4 - „Клиент"  физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.

ПРЕДМЕТ


        Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.autogumibg.com стоки(гуми и мобилен сервиз) след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.autogumibg.com изисквания за закупуване на конкретните стоки.

ЦЕНИ


        1 - Всички цени в www.autogumibg.com са в български левове за единична бройка , с включен ДДС, освен ако изрично е оказано друго (например без ДДС).
        2 - Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА


        1 - Доставчикът се задължава:
        - да достави в срок заявената за покупка стока;
        - да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
        - да не разкрива никаква лична информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица  освен в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които  са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури и в други посочени в закона случаи.
        2 - Доставчикът има право:
        - при зареждане на уебстраницата www.autogumibg.com да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
        - да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;
        3 - Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).
        4 - Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
        5 - Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.
        6 - Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.
        7 - Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


        1 - Клиентът се задължава: 
        - да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
        - да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;
        - да заплати разходите по доставката;
        - да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;
        - да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
        2 -  Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й
        3 - Клиентът има право на:
        -да разглежда страниците на сайта свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни.
        - достъп в режим онлайн до www.autogumibg.com  при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки(гуми и мобилен сервиз), клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
        - достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.
        - да върне закупената стока до 14 дневен срок, като стоката трябва да бъде във вида в който е получена и с прилежащите към нея документи. Връщането на стоката става за сметка на клиента.
        4 - С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.
        5 - Клиентът се задължава при ползване на  http://autogumibg.com/
        - да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия
        - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от АУТО ГУМИ КОМ ООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
        1. името и адреса ни –АУТО ГУМИ КОМ ООД , гр. София жк.Лозенец ул.Червена стена 58 ет.3 ап.6 ИН:BG202142502 МОЛ:Симеон Николов Николов
        2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
        3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
        4.стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката Срокове и Доставка.
        5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
        6.Начините за Доставка са описани подробно в Срокове и Доставка.

        7. Плащането на стоките и услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ

        8. Законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба; чл. 112, чл. 113, чл. 114, чл. 115 от ЗЗП,


        9. Формуляр за упражняване право на отказ


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/